About Author

Celimpilo is teacher by profession, University of Johannesburg graduate. He is currently studying BA Honors in African Languages. He is an advocate of African languages and he encourages the use of African languages . Very historically and politically aware.

Usuku lwamagugu (Heritage Day)

0
View Random Post

Ngalolusuku lwamagugu sithi,

Akuphele inkohlakalo kosopolitiki

Kubuye inhlanzeko kwezepolitiki Kanye nokuthembeka.

Akwande imfudumalo ezweni lokhokho

Sithakasele isivuno esihle saseAfrica.

Akuphele umkhuhlane ezweni lobaba mkhulu,

Unwele olude maAfrica.

Ayiphele indlala esizukulwaneni

sikaMamonga kuchichime inqolobane yakwethu.

 

Akuphele isomiso, kunethe umvimbi

Wemvula ahlume amasimu.

Akutshakadule amathole emadlelweni

Kudliwe ifutho kuthakaswe.

Ayigcwale imifula neziziba

Kujabule izinyoni zezulu.

 

Awuphele umkhuhlane!

Awaphele amagciwane nobhubhane oludla

Isizwe sikaBhejane.

Akuvele injabulo kudlale umjadu kwethu.

Azigiye izinsizwa zeAfrica

Zibambelele ngedanda lentombi empisholo yaseAfrica.

 

Azikikizele izalukazi kusukume amaxhegu

Aleli nxuluma elingudedangendlala

Abusise abaholi abasha.

Akuvele amasimu amasha nezinqolobane

Ezizokondla izintandane zeAfrica.

Ayiphele inkohlakalo ethatha ngozwane enqolobaneni yakhwethu.

 

Sithi akudaleke ukuzwana, sinanelane nomakhelwane.

eAfrica imikhombe iyenanana kanti futhi

izandla ziyagezana.

Ayiqhakaze iminduze iqhubeke ine imvula.

 

Akwande imfundo kwintsha

Bese kushabalala izidakamizwa ezibhubhisa intsha.

Akusinde abagulayo kubuye ithemba kubantwana bezulu.

Abafudumale abahlala emigwaqeni bathole nokuya ethunjini.

Azihaye izimbongi zibuyise ithemba  kwiAfrica yonkana.

Zihaye inkondlo yase Africa ejabulisa nabaswele.

Akuvele abaholi abazonakekela kakhulu amaxhegu nezalukazi.

Akuvele abaholi abazonakekela kakhulu abafelokazi nezintandane.

Akuvele abaholi abazolwa nokulahleka kwabesifazane nabantwana.

Akuvele abaholi abazolwa nodlame Kanye nokubulawa kwabesifazane ezweni laseAfrica.

Akuvele abaholi abazodala ubumbano eAfrica.

 

Ayigeleze Imifula nemifudlana yeAfrica baphuze abantwana bezulu.

Akwande imfuyo eAfrica kuchichime ubisi noju ezweni lobaba.

Igolide nedayimane alibuyele ezandleni zamaAfrica.

Akuphele imincele ehukanisa iAfrica.

Akube unwele olude kumaAfrica,

Kwande nenhlakanipho kwitsha.

 

Esigodini samathunzi ezintaba.

Naphezulu ezintabeni zaseAfrica

Akwande ukuzwana maAfrica.

Zibekwe phansi izikhali kuthathwe amapeni kubhalwe umlamdo omusha.

 

Mafu emvula kaMvelinqangi

Amaphimbo ethu anxusa wena.

Langa eliyindiza kaSomandla Qhubeka usikhanyisele.

Langa elingumhlengikazi

sivikele ekushiseni komhlaba okudala ukushitsha kwesimo sezulu.

 

Nhliziyo enoxolo jubalala njalo eAfrica yonkana,

Ulethe uthando nemfundiso esizukulwaneni esisha.

Mafu emvula kaSomadla siyakulangazelela.

Uyimvula enetha ezweni lonke ungakhethi bala nabulili.

Usana olusemhlane weAfrica lungashiswa ilanga.

 

Phezulu ezintabeni kwelenyoni.

Nabaphansi esigodi sethunzi lentaba

Akuvungaze  umoya wokuthula.

Awuphele umkhuhlane abantwana beAfrica bahube inkondlo entsha.

Badle ifutho baxoxe izindaba zaseSandlwana.

VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0.0/10 (0 votes cast)
VN:F [1.9.22_1171]
Rating: 0 (from 0 votes)
Share.


View Random Post
Consciousness Legacy Media 2021 ©
Translate »